Jordbro i samverkan

Att trygghetsarbetet är en prioriterad fråga i Haninge kommun framgår tydligt i kommunens mål och budget. Våra medborgare ska vara trygga oavsett skede i livet, arbetet med trygga och attraktiva miljöer är en viktig pusselbit när Haninge går från förort till stad. Som ett led i detta har enheten för trygghet och säkerhet arbetet fram en ny samverkansform i Jordbro på initiativ av bostadsbolagen Victoriahem och Haninge bostäder.

Det har under åren funnits flera olika projekt i Jordbro som drivits av eldsjälar. För att få mer kraft, uthållighet och långsiktighet samlas nu alla insatser till en samverkansmodell. Samverkan i Jordbro ska ha till uppgift att öka attraktiviteten, tryggheten och trivseln i området. Gemensamt ska samverkansgruppen få en tydligare styrning och en bättre dialog med de som bor och verkar i området.

- Vi är i uppstartsfasen och det känns jättebra att vi formar en större grupp som alla vill bidra till ett gott liv i Jordbro. Det ska bli spännande att arbeta vidare och forma denna samverkan tillsammans och att vi med gemensamma krafter kan göra skillnad för de som bor i området säger, Anen Makboul samordnare för det brottsförebyggande arbetet.

Nästa steg – etablering

För att utforma samverkansföreningen kommer först en interimsstyrelse att bildas och en arbetsgrupp att tillsättas. För att få en gemensam grund kommer inom kort inbjudan till workshop att skickas ut till olika verksamheter i Jordbro. Utifrån workshopen kommer arbetet att utformas.

Samverkan i Jordbro

Jordbro i samverkan är ett samverkansorgan för utveckling av Jordbro stadsdel. Samverkan drivs av fastighetsägarna Victoriahem, Haninge Bostäder, Coca-Cola och Sveafastigheter som tillsammans med- och i nära samarbete med Haninge kommun, Polisen, ideella föreningar och näringsliv vill verka för att skapa framtidens Jordbro. 

Föreningen har som vision att Jordbro ska bli ett bättre område att bo, besöka och verka i – en trygg, trivsam och väl fungerande del av Haninge med bra rykte och anseende. Jordbro ska vara ett bostadsområde som attraherar nya invånare och besökare från hela Haninge med omnejd, med olika boende- och verksamhetspreferenser. Området ska ha ett blomstrande näringsliv och ett levande kultur- och stadsliv.

Föreningen har hittills genomfört två trygghetsinventeringar. Vi promenerar tillsammans runt i området för att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och vad som behöver åtgärdas samt värnas och förstärkas.

Vi har också deltagit vid invigningen av Höglundaparken och Birger Jensen Cup.

 

Uppdrag mål och budget

Målområde Medborgare

I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet.

Medborgaren ska känna sig trygg i Haninge oavsett var i kommunen man bor, bakgrund och ålder.

 

För mer information vänligen mejla till:

haningekommun@haninge.se eller info@haningebostader.se