Utredning klar om förmedling av lägenhet

Haninge Bostäder fick den 28 oktober information om att om att en lägenhet skulle ha förmedlats på ett oriktigt sätt. Bolaget såg allvarligt på uppgifterna och fattade beslut om att genomföra en oberoende granskning för att ta reda på vad som hänt och för att få råd om vilka åtgärder som bör vidtas.

Haninge Bostäder anlitade Advokatfirman Mannheimer Swartling att med stöd av Ernst & Young AB utreda:

  • i vilken utsträckning hyreskontrakt (”Närståendekontrakt”) har tilldelats Haninge Bostäders anställda och deras närstående under perioden 2013-2016;
  • hur tilldelning av förekommande Närståendekontrakt skett;
  • om förekommande Närståendekontrakt är juridiskt bindande för Haninge Bostäder; och
  • vilka arbetsrättsliga konsekvenser som tilldelning av Närståendekontrakt kan ge

Utredningen är nu klar och har överlämnats till Haninge Bostäder. Utredningen visar att tolv Närståendekontrakt förekommit under åren 2013 – 2016 och att ett Närståendekontrakt ingåtts under 2012. Mannheimer Swartlings granskning visar att dessa kontrakt har upprättats i strid mot bolagets policy och regler. Dock visar utredningen att kontrakten undertecknats av behörig företrädare för Haninge Bostäder. Kontrakten är därmed bindande och kan inte sägas upp.

Mot bakgrund av detta så rekommenderar utredningen att arbetsrättsliga varningar utdelas. Sådana varningar har under torsdagen utdelats. En omorganisation av arbetsuppgifter har också skett. Utredningen rekommenderar inga ytterligare arbetsrättsliga åtgärder gentemot anställda i bolaget som berörs av Närståendekontrakten.

Utredningen visar att den tidigare VD obestridligen medverkat till att Närståendekontrakt tillkommit. Inga Närståendekontrakt har beslutats av företagsledningen, vilket strider mot policyn om dessa skulle anses ha varit berättigade till förtur. Ett sista Närståendekontrakt attesterades och godkändes av den tidigare VDn efter det att hans anställning upphört den 28 oktober 2016. Den tidigare VDns undertecknande skedde i direkt strid mot en instruktion från ordföranden. Medverkan i tilldelning av Närståendekontrakt i strid med styrelsens direktiv och Haninge Bostäders interna policy är förtroendeskadligt för Haninge Bostäder. Utredningen visar att det finns skäl att hävda att den tidigare VDs agerande inneburit ett grovt åsidosättande av hans åligganden. Styrelsen för Haninge Bostäder har beslutat att inleda ett förfarande i syfte att söka häva tidigare VDs anställningsavtal.

Utöver detta har utredningen resulterat i en rad rekommendationer och förbättringar av rutiner och policys. Bolaget kommer att genomföra samtliga av dessa.